Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests)

 

Viegli lasīt

Kas ir Kontroles dienests?

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests) ir valsts institūcija. Kontroles dienests darbojas prokuratūras pārraudzībā. Kontroles dienesta darbību nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas likums.

Kas ir Kontroles dienesta priekšnieks?

Kontroles dienesta priekšnieku uz četriem gadiem ieceļ amatā ģenerālprokurors. Kontroles dienesta priekšniece kopš 2018.gada 1.jūnija ir Ilze Znotiņa.

Kādas ir Kontroles dienesta funkcijas?

Kontroles dienests pilda Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktās funkcijas - veic neparastu un aizdomīgu darījumu kontroli un iegūst, saņem, reģistrē, apstrādā, apkopo, uzglabā, analizē un sniedz pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai informāciju, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai.

Kas ir noziedzīgi iegūti līdzekļi?

Ar terminu “noziedzīgi iegūti līdzekļi” saprot Kriminālprocesa likumā lietoto terminu “noziedzīgi iegūta manta, arī finanšu līdzekļi”. Līdzekļi ir atzīstami par noziedzīgi iegūtiem:

  1. ja personas īpašumā vai valdījumā tie tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā;

  2. citos Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos.

Papildus Kriminālprocesa likumā noteiktajiem par noziedzīgi iegūtiem uzskatāmi arī līdzekļi, kuri pieder personai vai kurus tieši vai netieši kontrolē persona:

  1. kura ir iekļauta kādā no Ministru kabineta noteiktu valstu vai starptautisko organizāciju sastādītajiem to personu sarakstiem, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanā, glabāšanā, pārvietošanā, lietošanā vai izplatīšanā;

  2. kura ir iekļauta uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma pamata Ministru kabineta sastādītajā sankciju subjektu sarakstā nolūkā cīnīties pret iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanā, glabāšanā, pārvietošanā, lietošanā vai izplatīšanā;

  3. par kuru operatīvās darbības subjektiem, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai vai tiesai ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu šo personu turēt aizdomās par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kurš saistīts ar terorismu, vai līdzdalību tajā.

Kas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija?

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir šādas darbības:

  1. noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, to atrašanās vietas vai piederības mainīšana, zinot, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, un ja šīs darbības veiktas nolūkā slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi vai palīdzēt citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības;

  2. noziedzīgi iegūtu līdzekļu patiesā rakstura, izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, kustības, piederības slēpšana vai maskēšana, zinot, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti;

  3. noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietojumā, ja šo tiesību rašanās brīdī ir zināms, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti;

  4. līdzdalība kādā no 1., 2. un 3.punktā minētajām darbībām.

Kas ir terorisms?

Terorisms ir spridzināšanu, dedzināšanu, kodolķīmisko, ķīmisko, bioloģisko, bakterioloģisko, toksisko vai citu masveida iznīcināšanas ieroču lietošana, masveida saindēšana, epidēmiju, epizootiju izplatīšana, personas nolaupīšana, ķīlnieku sagrābšana, gaisa, saus¬zemes vai ūdens transportlīdzekļu sagrābšana vai citādas darbības, ja tās veiktas nolūkā iebiedēt iedzīvotājus vai piespiest valsti, tās institūcijas vai starptautiskas organizācijas izdarīt kādu darbību vai atturēties no tās, vai kaitēt valsts, tās iedzīvotāju vai starptautiskas organizācijas interesēm.

Kas ir terorisma finansēšana?

Terorisma finansēšana ir jebkādā veidā iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas tieša vai netieša vākšana vai nodošana ar mērķi tos izmantot vai zinot, ka tie tiks pilnīgi vai daļēji izmantoti, lai veiktu terorisma darbības. Terorisma finansēšana ir arī jebkādā veidā iegūtu finanšu līdzekļu vai mantas nodošana teroristu grupas vai atsevišķa terorista rīcībā.

Kas draud noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma vai terorisma finansēšanas gadījumā?

Personai, kura veic noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorismu vai terorisma finansēšanu, draud kriminālatbildība.

Kā paziņot Kontroles dienestam par iespējamu noziedzīgu nodarījumu?

To var izdarīt kādā no šiem veidiem:

Kur atrodas Kontroles dienests?

Kontroles dienests atrodas Rīgā, Raiņa bulvārī 15 (ieeja no pagalma).

Mums var piezvanīt pa tālruni: 67044430